Đã bảo quán bị bóc phốt mà chị tôi vẫn cố gắng ="))))))))))))))) ăn gần hết đĩa thấy

Đã bảo quán bị bóc phốt mà chị tôi vẫn cố gắng ="))))))))))))))) ăn gần hết đĩa thấy con giời này

Quán ở 59 Nguyễn Phong Sắc

Đã bảo quán bị bóc phốt mà chị tôi vẫn cố gắng =

Để lại phản hồi bài viết