[Góc khen] BÁNH MỲ ÁP CHẢO 170 TRIỆU VIỆT VƯƠNG.

[Góc khen]  BÁNH MỲ ÁP CHẢO 170 TRIỆU VIỆT VƯƠNG.