Mình chỉ có những bình Sen của Hạ tặng các bạn yêu bếp: Liệu pháp hương hoa cũng cứu

Mình chỉ có những bình Sen của Hạ tặng các bạn yêu bếp:
Liệu pháp hương hoa cũng cứu vớt nhiều thứ phết đấy!
- Vẫn là khâu mua về phải dưỡng lá hoa cho đủ nước nhé!
Và giờ, chỉ khoe những mụ cười rạng rỡ của Sen thôi
- Mình thích Sen, Quỳ cũng thích! Quỳ già vẫn nở tưng bừng nhé!
Và thơm...

Mình chỉ có những bình Sen của Hạ tặng các bạn yêu bếp: Liệu pháp hương hoa cũng cứu

Mình chỉ có những bình Sen của Hạ tặng các bạn yêu bếp: Liệu pháp hương hoa cũng cứu

Mình chỉ có những bình Sen của Hạ tặng các bạn yêu bếp: Liệu pháp hương hoa cũng cứu

Mình chỉ có những bình Sen của Hạ tặng các bạn yêu bếp: Liệu pháp hương hoa cũng cứu

Mình chỉ có những bình Sen của Hạ tặng các bạn yêu bếp: Liệu pháp hương hoa cũng cứu

Mình chỉ có những bình Sen của Hạ tặng các bạn yêu bếp: Liệu pháp hương hoa cũng cứu

Mình chỉ có những bình Sen của Hạ tặng các bạn yêu bếp: Liệu pháp hương hoa cũng cứu

Mình chỉ có những bình Sen của Hạ tặng các bạn yêu bếp: Liệu pháp hương hoa cũng cứu

Mình chỉ có những bình Sen của Hạ tặng các bạn yêu bếp: Liệu pháp hương hoa cũng cứu

Mình chỉ có những bình Sen của Hạ tặng các bạn yêu bếp: Liệu pháp hương hoa cũng cứu

Mình chỉ có những bình Sen của Hạ tặng các bạn yêu bếp: Liệu pháp hương hoa cũng cứu

Mình chỉ có những bình Sen của Hạ tặng các bạn yêu bếp: Liệu pháp hương hoa cũng cứu

Để lại phản hồi bài viết