#RVVT **Hướng dẫn đăng bài ẨN DANH TÍNH**Nhiều bạn ngại đăng bài sợ review không hay

#RVVT **Hướng dẫn đăng bài ẨN DANH TÍNH**

Nhiều bạn ngại đăng bài sợ review không hay bị bình luận ném đá.

Review chê thì sợ phiền, sợ chủ quán liên hệ, abc này kia đủ lý do.

Group có tính năng Đăng ẩn danh như hướng dẫn trong 3 ảnh bên dưới.
* Bài viết của bạn sẽ hiển thị trong nhóm này mà không có tên bạn.
* Tên bạn sẽ chỉ hiển thị với quản trị viên (5 admin nhóm này)
> BQT và các admin sẽ kiểm duyệt chi tiết bài viết trước khi Duyệt đăng lên nhóm và đảm bảo không tiết lộ danh tính người viết.

Trân trọng thông báo!

#RVVT **Hướng dẫn đăng bài ẨN DANH TÍNH**Nhiều bạn ngại đăng bài sợ review không hay

#RVVT **Hướng dẫn đăng bài ẨN DANH TÍNH**Nhiều bạn ngại đăng bài sợ review không hay

#RVVT **Hướng dẫn đăng bài ẨN DANH TÍNH**Nhiều bạn ngại đăng bài sợ review không hay

Để lại phản hồi bài viết