#Cơm_chia_suất 🙂Dạo này nhà bạn Cỏ thực hiện chính sách “tiết kiệm”/ tránh lãng phí.

#Cơm_chia_suất 🙂

Dạo này nhà bạn Cỏ thực hiện chính sách “tiết kiệm”/ tránh lãng phí. Mong muốn mọi người có trách nhiệm 🙂 với suất ăn của mình hơn...

Thế là chia.

Mừng quá vì ai ai cũng ăn hết veo vèo suất định mức 🙂 kia ....

Grassland
Nhật kí trong bếp

#Cơm_chia_suất 🙂Dạo này nhà bạn Cỏ thực hiện chính sách “tiết kiệm”/ tránh lãng phí.

#Cơm_chia_suất 🙂Dạo này nhà bạn Cỏ thực hiện chính sách “tiết kiệm”/ tránh lãng phí.

#Cơm_chia_suất 🙂Dạo này nhà bạn Cỏ thực hiện chính sách “tiết kiệm”/ tránh lãng phí.

#Cơm_chia_suất 🙂Dạo này nhà bạn Cỏ thực hiện chính sách “tiết kiệm”/ tránh lãng phí.

Để lại phản hồi bài viết