📌 Cơm tấm Tư Mập 241 Thuỵ Khuê E gọi cơm tấm sườn bì chả 55k / phần 2 đứa như ảnh hết

📌 Cơm tấm Tư Mập 241 Thuỵ Khuê

E gọi cơm tấm sườn bì chả 55k / phần
2 đứa như ảnh hết 130K

📌 Cơm tấm Tư Mập 241 Thuỵ Khuê E gọi cơm tấm sườn bì chả 55k / phần 2 đứa như ảnh hết

📌 Cơm tấm Tư Mập 241 Thuỵ Khuê E gọi cơm tấm sườn bì chả 55k / phần 2 đứa như ảnh hết

📌 Cơm tấm Tư Mập 241 Thuỵ Khuê E gọi cơm tấm sườn bì chả 55k / phần 2 đứa như ảnh hết

📌 Cơm tấm Tư Mập 241 Thuỵ Khuê E gọi cơm tấm sườn bì chả 55k / phần 2 đứa như ảnh hết

Để lại phản hồi bài viết