Đây là cái bánh mì. Xin thưa là cái bánh mì không phải là chuối chiên 🤣🤣🤣Nhào bột ủ

Đây là cái bánh mì. Xin thưa là cái bánh mì không phải là chuối chiên 🤣🤣🤣
Nhào bột ủ bột nặn bánh. Rất chi là này nọ nha. Bánh nở tơi xốp nha.
Tự dưng đem nướng rồi kết quả Giận tím người 😂😂😂

Đây là cái bánh mì. Xin thưa là cái bánh mì không phải là chuối chiên 🤣🤣🤣Nhào bột ủ

Đây là cái bánh mì. Xin thưa là cái bánh mì không phải là chuối chiên 🤣🤣🤣Nhào bột ủ

Đây là cái bánh mì. Xin thưa là cái bánh mì không phải là chuối chiên 🤣🤣🤣Nhào bột ủ

Đây là cái bánh mì. Xin thưa là cái bánh mì không phải là chuối chiên 🤣🤣🤣Nhào bột ủ

Đây là cái bánh mì. Xin thưa là cái bánh mì không phải là chuối chiên 🤣🤣🤣Nhào bột ủ

Đây là cái bánh mì. Xin thưa là cái bánh mì không phải là chuối chiên 🤣🤣🤣Nhào bột ủ

Đây là cái bánh mì. Xin thưa là cái bánh mì không phải là chuối chiên 🤣🤣🤣Nhào bột ủ

Đây là cái bánh mì. Xin thưa là cái bánh mì không phải là chuối chiên 🤣🤣🤣Nhào bột ủ

Đây là cái bánh mì. Xin thưa là cái bánh mì không phải là chuối chiên 🤣🤣🤣Nhào bột ủ

Đây là cái bánh mì. Xin thưa là cái bánh mì không phải là chuối chiên 🤣🤣🤣Nhào bột ủ

Để lại phản hồi bài viết