𝐁𝐮́𝐧 𝐑𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨́𝐩 𝐌𝐨̛̃ 𝟖𝐀 𝐍𝐠𝐨̂ 𝐐𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧Nghe mọi người rv nhiều rồi hôm nay cố thẩm 😬Nói

𝐁𝐮́𝐧 𝐑𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨́𝐩 𝐌𝐨̛̃ 𝟖𝐀 𝐍𝐠𝐨̂ 𝐐𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧
Nghe mọi người rv nhiều rồi hôm nay cố thẩm 😬
Nói chung là ăn khá ổn,mỗi tội là mỗi bát chỉ được đúng một miếng tóp mỡ và hơi mặn 😬
Lần sau quay lại sẽ od chỉ riêu và top mỡ ăn cho đã 🤣
Bát riêu mọc sụn đầy đặn 35k
Xin ae hội quẳng cho ít đ/c bún riêu top mỡ ăn được ạ,many thanks 😘

𝐁𝐮́𝐧 𝐑𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨́𝐩 𝐌𝐨̛̃ 𝟖𝐀 𝐍𝐠𝐨̂ 𝐐𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧Nghe mọi người rv nhiều rồi hôm nay cố thẩm 😬Nói

𝐁𝐮́𝐧 𝐑𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨́𝐩 𝐌𝐨̛̃ 𝟖𝐀 𝐍𝐠𝐨̂ 𝐐𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧Nghe mọi người rv nhiều rồi hôm nay cố thẩm 😬Nói

𝐁𝐮́𝐧 𝐑𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨́𝐩 𝐌𝐨̛̃ 𝟖𝐀 𝐍𝐠𝐨̂ 𝐐𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧Nghe mọi người rv nhiều rồi hôm nay cố thẩm 😬Nói

Để lại phản hồi bài viết