Bẻ một cành chanh vàng vào nhà ngắm, bao giờ chán mình đem pha nước mắm 😉Chưa có đào,

Bẻ một cành chanh vàng vào nhà ngắm, bao giờ chán mình đem pha nước mắm 😉

Chưa có đào, cũng chẳng có trà nên cắm 🍋 chụp cho đỡ ghiền vậy Alex Xuân-Bách Trần

Bẻ một cành chanh vàng vào nhà ngắm, bao giờ chán mình đem pha nước mắm 😉Chưa có đào,

Để lại phản hồi bài viết