Không hiểu kiểu chênh lệch giá này là do cửa hàng hay do app nhỉ 😀Baemin có nhiều mgg

Không hiểu kiểu chênh lệch giá này là do cửa hàng hay do app nhỉ 😀
Baemin có nhiều mgg hơn thật nhưng áp xong vẫn đắt hơn so với Now 😀

Không hiểu kiểu chênh lệch giá này là do cửa hàng hay do app nhỉ 😀Baemin có nhiều mgg

Không hiểu kiểu chênh lệch giá này là do cửa hàng hay do app nhỉ 😀Baemin có nhiều mgg

Để lại phản hồi bài viết