Mùa mơ tới rồi, mùa mơ tới rồi. Ngâm mơ uống giải nhiệt thôi mấy chị ơi 🍹😋Em ngâm

Mùa mơ tới rồi, mùa mơ tới rồi. Ngâm mơ uống giải nhiệt thôi mấy chị ơi 🍹😋
Em ngâm theo tỷ lệ 5kg mơ : 4kg đường : 1 nắm muối hạt
#linlinkitchen
#mơngâm

Mùa mơ tới rồi, mùa mơ tới rồi. Ngâm mơ uống giải nhiệt thôi mấy chị ơi 🍹😋Em ngâm

Mùa mơ tới rồi, mùa mơ tới rồi. Ngâm mơ uống giải nhiệt thôi mấy chị ơi 🍹😋Em ngâm

Mùa mơ tới rồi, mùa mơ tới rồi. Ngâm mơ uống giải nhiệt thôi mấy chị ơi 🍹😋Em ngâm

Mùa mơ tới rồi, mùa mơ tới rồi. Ngâm mơ uống giải nhiệt thôi mấy chị ơi 🍹😋Em ngâm

Mùa mơ tới rồi, mùa mơ tới rồi. Ngâm mơ uống giải nhiệt thôi mấy chị ơi 🍹😋Em ngâm

Mùa mơ tới rồi, mùa mơ tới rồi. Ngâm mơ uống giải nhiệt thôi mấy chị ơi 🍹😋Em ngâm

Mùa mơ tới rồi, mùa mơ tới rồi. Ngâm mơ uống giải nhiệt thôi mấy chị ơi 🍹😋Em ngâm

Mùa mơ tới rồi, mùa mơ tới rồi. Ngâm mơ uống giải nhiệt thôi mấy chị ơi 🍹😋Em ngâm

Để lại phản hồi bài viết