Tết là em bị nghiền món này lắm. Món này mỡ quá cũng sợ mà nạc quá thì cũng mất ngon

Tết là em bị nghiền món này lắm. Món này mỡ quá cũng sợ mà nạc quá thì cũng mất ngon

Tết là em bị nghiền món này lắm. Món này mỡ quá cũng sợ mà nạc quá thì cũng mất ngon

Tết là em bị nghiền món này lắm. Món này mỡ quá cũng sợ mà nạc quá thì cũng mất ngon

Để lại phản hồi bài viết