[#TếtĐoanNgọ2020](https://www.facebook.com/hashtag/t%E1%BA%BFt%C4%91oanng%E1%BB%8D202

[#TếtĐoanNgọ2020](https://www.facebook.com/hashtag/t%E1%BA%BFt%C4%91oanng%E1%BB%8D2020?__eep__=6&hc_location=ufi) [#Yêubếp](https://www.facebook.com/hashtag/y%C3%AAub%E1%BA%BFp?__eep__=6&hc_location=ufi)

Xin mời Yêu Bếp món rượu nếp cẩm mình mới làm nhân dịp Tết Đoan Ngọ nhé.

(Ảnh đầu tiên là mượn ảnh cũ, vì đợt mới làm đang chờ cúng ông bà xong mới xin thụ lộc. Các bước làm mình sẽ đăng trong từng ảnh nhé)

[#TếtĐoanNgọ2020](https://www.facebook.com/hashtag/t%E1%BA%BFt%C4%91oanng%E1%BB%8D202

[#TếtĐoanNgọ2020](https://www.facebook.com/hashtag/t%E1%BA%BFt%C4%91oanng%E1%BB%8D202

[#TếtĐoanNgọ2020](https://www.facebook.com/hashtag/t%E1%BA%BFt%C4%91oanng%E1%BB%8D202

[#TếtĐoanNgọ2020](https://www.facebook.com/hashtag/t%E1%BA%BFt%C4%91oanng%E1%BB%8D202

[#TếtĐoanNgọ2020](https://www.facebook.com/hashtag/t%E1%BA%BFt%C4%91oanng%E1%BB%8D202

Để lại phản hồi bài viết