Thành Quả Sau 12 Tiếng Cũng Không Đến Nỗi Tệ Dù Đây Là Lần Đầu Làm.

Thành quả sau 12 tiếng cũng không đến nỗi tệ dù đây là lần đầu làm.