Thực ra em cũng yêu bếp. Chỉ là ko biết yêu sao cho đúng.Ý định của e là làm xôi vò.

Thực ra em cũng yêu bếp. Chỉ là ko biết yêu sao cho đúng.
Ý định của e là làm xôi vò. Vò sao lại thành bánh dầy giai đoạn đầu. Đành gói ăn tạm

Thực ra em cũng yêu bếp. Chỉ là ko biết yêu sao cho đúng.Ý định của e là làm xôi vò.

Thực ra em cũng yêu bếp. Chỉ là ko biết yêu sao cho đúng.Ý định của e là làm xôi vò.

Thực ra em cũng yêu bếp. Chỉ là ko biết yêu sao cho đúng.Ý định của e là làm xôi vò.

Thực ra em cũng yêu bếp. Chỉ là ko biết yêu sao cho đúng.Ý định của e là làm xôi vò.