Vì cứ hay bị réo nên xin trồi lên gửi vào mấy bình hoa cho bà Phan Anh bớt réo. Mùa

Vì cứ hay bị réo nên xin trồi lên gửi vào mấy bình hoa cho bà Phan Anh bớt réo. Mùa đông không có nhiều hoa, chỉ có mấy loại hoa trà là rực rỡ nhất 🙂

Vì cứ hay bị réo nên xin trồi lên gửi vào mấy bình hoa cho bà Phan Anh bớt réo. Mùa

Vì cứ hay bị réo nên xin trồi lên gửi vào mấy bình hoa cho bà Phan Anh bớt réo. Mùa

Vì cứ hay bị réo nên xin trồi lên gửi vào mấy bình hoa cho bà Phan Anh bớt réo. Mùa

Vì cứ hay bị réo nên xin trồi lên gửi vào mấy bình hoa cho bà Phan Anh bớt réo. Mùa

Vì cứ hay bị réo nên xin trồi lên gửi vào mấy bình hoa cho bà Phan Anh bớt réo. Mùa

Để lại phản hồi bài viết