Mọi người cho mình hỏi quán phá lấu nào ngon ở Hà Nội với ạ Thanks mọi

Mọi người cho mình hỏi quán phá lấu nào ngon ở Hà Nội với ạ Thanks mọi người

Trong hình ảnh có thể có: món ăn