Nhất cử lưỡng tiện😝Trà sen gói xong hết chỗ cắm, bình thì để không vì chưa kịp mua

Nhất cử lưỡng tiện😝
Trà sen gói xong hết chỗ cắm, bình thì để không vì chưa kịp mua hoa. Thôi thì tiện tay phi chỗ trà sen vào bình cắm tạm vậy.
Lại nhớ câu các cụ bẩu: vắng trăng thì đã có sao lo gì😌 cả nhà thấy có đúng không 😉

Nhất cử lưỡng tiện😝Trà sen gói xong hết chỗ cắm, bình thì để không vì chưa kịp mua

Nhất cử lưỡng tiện😝Trà sen gói xong hết chỗ cắm, bình thì để không vì chưa kịp mua

Để lại phản hồi bài viết